Χρυσός Λύχνος Φωτός


%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bd%ce%b1-%ce%bb%cf%85%cf%87%ce%bd%ce%bf%cf%83

Φεγγοβολιά Αθηνάς

Η Θεά της Σοφίας, η Αθηνά φέγγει από μακριά, σαν  μαγικό λυχνάρι μέσα από  φωτεινούς ομηρικούς στίχους και τηλεμαχικούς τοίχους, ακόμη και του ΦΒ, στους πολεμιστές που αγαπά και προτιμά, τον Οδυσσέα και τον Τηλέμαχο, στα σύγχρονα Έπη τα Ομηρικά.Είναι πάντοτε κοντά τους,  προστασία, ασπίδα,  δόρυ, περικεφαλαία με όλα  τα όπλα της, τα πολεμικά, της Γνώσης ,τα  θαυμαστά.

τ Οδυσσείας

κλήϊσεν δὲ θύρας μεγάρων ἐῢ ναιεταόντων.        30

τὼ δ’ ἄρ’ ἀναΐξαντ’ Ὀδυσεὺς καὶ φαίδιμος υἱὸς

ἐσφόρεον κόρυθάς τε καὶ ἀσπίδας ὀμφαλοέσσας

ἔγχεά τ’ ὀξυόεντα· πάροιθε δὲ Παλλὰς Ἀθήνη

χρύσεον λύχνον ἔχουσα φάος περικαλλὲς ἐποίει.

Το Φέγγος της Σοφίας των Ομηρικών Επών

Αστραία

Παλλάς Αθηνά


ΔΟΡΥ ΑΘΗΝΑΣ

Τι σημαίνει ΑΘΗΝΑ;

Ερμογένης.
Ναι, αλλά και την Αθηνάν ως Αθηναίος, καλέ Σωκράτη, δεν θα την
λησμονήσης βέβαια, ουδέ τον Ήφαιστον και τον Άρην.

Σωκράτης.
Ούτε και είναι πρέπον.

Ερμογένης.
Όχι βέβαια.

Σωκράτης.
Λοιπόν το έν από τα δύο ονόματά της δεν είναι δύσκολον να σου
ειπώ διά ποίον λόγον εδόθη.

Ερμογένης.
Ποίον από αυτά;

Σωκράτης.
Γνωρίζεις ότι την ονομάζομεν Παλλάδα.

Ερμογένης.
Και πώς όχι;

Σωκράτης.
Λοιπόν είναι ορθόν να υποθέσωμεν ότι τούτο της εδόθη από τον
ένοπλον χορόν, καθώς εγώ νομίζω. Διότι, όταν υψώνη κανείς ή τον
εαυτόν του ή κανέν άλλο πράγμα ή υπό την γην, ή μέσα εις τας
χείρας του, λέγομεν ότι &πάλλει& και &πάλλεται& και το χορεύει ή
χορεύει ο ίδιος.

Ερμογένης.
Πολύ σωστά.

Σωκράτης.
Αι λοιπόν δι’ αυτόν τον λόγον την ονομάζομεν Παλλάδα.

Ερμογένης.
Και πολύ ορθά. Αλλά τόρα το δεύτερον όνομα πώς το εννοείς;

Ερμογένης.
Το όνομα &Αθηνά&;

Ερμογένης.
Ναι.

Σωκράτης.
Αυτό, αγαπητέ μου, είναι δυσκολώτερον. Εδώ φαίνεται ότι οι
παλαιοί εθεώρουν την Αθηνάν, καθώς τόρα την θεωρούν οι εμβριθείς
εις τον Όμηρον. Διότι οι περισσότεροι από αυτούς εξηγούντες αυτόν
τον ποιητήν λέγουν, ότι αυτός παρέστησε την Αθηνάν ως νουν και
διάνοιαν. Και εκείνος λοιπόν, ο οποίος κατεσκεύασε τα ονόματα
φαίνεται ότι κάτι τι παρόμοιον εσκέφθη περί αυτής, και την
ωνόμασε με περισσότερον μεγαλείον &θεού νόησιν&, ως να έλεγε ότι
αυτή είναι &α Θεονόα&, μεταχειριζόμενος επαρχιακώς (δωρικώς) το
άλφα αντί του ήτα και αφαιρών το ιώτα και το σίγμα. Ίσως όμως
ουδέ δι’ αυτόν τον λόγον, αλλά διότι αυτή τα &θεία νοεί&, την
ωνόμαζε χωριστά από όλους τους θεούς &Θεονόην&. Δεν είναι δε πολύ
διαφορετικόν και το να ήθελε να την ονομάση &των ηθών νόησιν&,
και να εννοή ότι αυτή η θεά είναι &Ηθονόη&. Κατόπιν όμως ή ο
ίδιος ή άλλοι οποιοιδήποτε το ετροποποίησαν χάριν κομψότητος,
καθώς αυτοί ενόμιζαν, και την ονόμασαν Αθηνάαν.

ΚΡΑΤΥΛΟΣ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Κ. ΖΑΜΠΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΕΞΗ

Φτερουγίσματα Χελιδονιών


Φτερουγίσματα  χελιδονιών Ομηρική Πολιτεία

Η Αθηνά χελιδόνι

 

ΟΜΗΡΟΥ  ΟΔΥΣΣΕΙΑ   ΡΑΨ χ.205-240  
…αὐτὴ δ᾿ αἰθαλόεντος ἀνὰ μεγάροιο μέλαθρον   ἕζετ᾿ ἀναί̈ξασα, χελιδόνι εἰκέλη ἄντην.
Η Αθηνά με χελιδόνι  ομοία πέταξε 
και κάθησε στην μαυροκαπνισμένη  από αιθάλη
στέγη του μέγαρου  παλατιού  κορυφή του ΝΟΥ

Χελιδόνι Ομηρική Πολιτεία

Hirundo rustica