Οι Δρόμοι του Οδυσσέα


 

ΔΩΔΩΝΗ.ΟΔΥΣΣΕΑΣ

Ο Οδυσσέας στη Δωδώνη

……περνούν από την Δωδώνη

Ο Οδυσσέας εμφανίζεται στην Πηνελόπη με το όνομα ΑΙΘΩΝ και της  λέει πως βρίσκεται στην χώρα των Θεσπρωτών με βασιλιά  τους,  τον ΦΕΙΔΩΝΑ,τον οικονόμο. Ο ίδιος έχει πολλά αγαθά για  θρέψει ανθρώπους  μέχρι την δεκάτη γενεά. Πέρασε από την ΔΩΔΩΝΗ για να λάβει χρησμό και ορκίζεται πως φθάνει σύντομα με πλοίο ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ

τ  Οδυσσείας 290

ἀλλ’ ἐμὲ πρὶν ἀπέπεμψε· τύχησε γὰρ ἐρχομένη νηῦς
ἀνδρῶν Θεσπρωτῶν ἐς Δουλίχιον πολύπυρον.
καί μοι κτήματ’ ἔδειξεν, ὅσα ξυναγείρατ’ Ὀδυσσεύς·
καί νύ κεν ἐς δεκάτην γενεὴν ἕτερόν γ’ ἔτι βόσκοι·
τόσσα οἱ ἐν μεγάροις κειμήλια κεῖτο ἄνακτος.
τὸν δ’ ἐς Δωδώνην φάτο βήμεναι, ὄφρα θεοῖο
ἐκ δρυὸς ὑψικόμοιο Διὸς βουλὴν ἐπακούσαι,
ὅππως νοστήσειε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν

αλλά εμένα πριν απέπεμψε,  διότι έτυχε ναυς ερχομένη

ανδρών Θεσπρωτών εις Δουλίχιον  πολυσίταρον

και τα  αποκτήματα μου έδειξε , όσα συγκέντρωσε ο Οδυσσέας

που θα μπορούσε μέχρι την δεκάτη γενέα να θρέψει

τόσα στα μέγαρα κειμήλια  κείτο του άνακτος

Εκείνος έλεγε πως  μετέβη  στην Δωδώνη

και πήρε εκ θεού δρυός υψικόμου την βουλή του Διός

να ακούσει για τον νόστον του στην φίλη πατρική γη

Τα Αποκτήματα του Οδυσσέα και η Δωδώνη

Μετάφραση Απόδοση

Αστραία

21 11 2015

Μοχλοί Οδυσσέως


ΡΟΠ ΗΡΑΚ ΨΨ 15 15

Το  Ρόπαλο του Ηρακλή

Ο Οδυσσέας κατασκευάζει τον μοχλό με άκρη μυτερή  στην σπηλιά του Κύκλωπα από ελιάς κλαδί

Πως;

Με το μήκος των χεριών ενός ενήλικοςκαι  μια  «οργυιά» μυαλό

ι Οδυσσείας
Κύκλωπος γὰρ ἔκειτο μέγα ῥόπαλον παρὰ σηκῷ

χλωρὸν ἐλαΐνεον· τὸ μὲν ἔκταμεν, ὄφρα φοροίη        320
αὐανθέν. τὸ μὲν ἄμμες ἐΐσκομεν εἰσορόωντες
ὅσσον θ’ ἱστὸν νηὸς ἐεικοσόροιο μελαίνης,
φορτίδος εὐρείης, ἥ τ’ ἐκπεράᾳ μέγα λαῖτμα·
τόσσον ἔην μῆκος, τόσσον πάχος εἰσοράασθαι.
τοῦ μὲν ὅσον τ’ ὄργυιαν ἐγὼν ἀπέκοψα παραστὰς
καὶ παρέθηχ’ ἑτάροισιν, ἀποξῦναι δ’ ἐκέλευσα·
οἱ δ’ ὁμαλὸν ποίησαν· ἐγὼ δ’ ἐθόωσα παραστὰς
ἄκρον, ἄφαρ δὲ λαβὼν ἐπυράκτεον ἐν πυρὶ κηλέῳ.
καὶ τὸ μὲν εὖ κατέθηκα κατακρύψας ὑπὸ κόπρῳ,
ἥ ῥα κατὰ σπείους κέχυτο μεγάλ’ ἤλιθα πολλή·        330
αὐτὰρ τοὺς ἄλλους κλήρῳ πεπαλέσθαι ἄνωγον,
ὅς τις τολμήσειεν ἐμοὶ σὺν μοχλὸν ἀείρας
τρῖψαι ἐν ὀφθαλμῷ, ὅτε τὸν γλυκὺς ὕπνος ἱκάνοι.
οἱ δ’ ἔλαχον, τοὺς ἄν κε καὶ ἤθελον αὐτὸς ἑλέσθαι,
τέσσαρες, αὐτὰρ ἐγὼ πέμπτος μετὰ τοῖσιν ἐλέγμην.

ἑσπέριος δ’ ἦλθεν καλλίτριχα μῆλα νομεύων·

Κοντά στη μάντρα του Κύκλωπα έκειτο μέγα ρόπαλον

από χλωρή ελαία, το άφηνε να ξεραθεί.

Εμείς νομίζαμε βλέποντάς το πως είχε μήκος και πλάτος όσο  ιστός νηός εικοσάκωπης μελανής

Του έκοψα  μια  οργυιά πλησιάζοντας καιτο έδωσα στους εταίρους 

να το  αποξύσουν κελεύονας  εκείνοι το ομαλοποιήσαν.

Εγώ παραστάς του έκανα την άκρη  και αμέσως το πυράκτωσα  σε πυρ καυτερό.

Μετά το έκρυψα υπό κόπρω που μέσα στο σπήλαιο ήταν πολλή

και κλήρο πρόσταξα ποιος μαζί με μένα τον μοχλό θα  σηκώσει

Το  ρόπαλο του Κύκλωπα είναι μακρύ και πλατύ, 20 κωπο,  από της ανομίας την  βίαιη επιβολή,

του Ηρακλή είναι στρογγύλο από της  ΔΥΝΑΜΗΣ την  Πρόθεση,  το Βάρος και την ΙΣΧΥ,

του Οδυσσέα είναι αιχμηρό από την  ΟΞΥΤΗΤΑ  της σκέψης και  την ΑΙΧΜΗ του Δόρατος μαζί με της 

Αθηνάς ΕΛΑΙΑΣ, μια οργυιά, την συμβουλή

Η Αυτοκρατορία  των Ομηρικών Λέξεων

Αστραία, Απρίλιος 2015, 25

Κύκλοι Φωτιάς


ΦΩΤΕΙΝΟΙ ΚΥΚ 2015

Ομηρικές Ερωτήσεις

Γιατί να υπάρχουν τα Όντα και όχι το Μηδέν και το τίποτα;

Ο   Όμηρος, απαντά στον Χάϊντεγκερ και στο αγωνιώδες ερώτημα της ύπαρξης

με το ΤΑΞΙΔΙ της

και ο  Οδυσσέας    ΟΜΙΚΡΟΝ  αρτικόλεξα  γνέφει καταφατικά στα Έπη τα Ομηρικά

Ομηρικές Απαντήσεις  για ΝΟΗΜΟΝΑ ΟΝΤΑ  ΦΩΤΕΙΝΑ

Αστραία, Μάρτιος 2015, 10