Τηθύς


ΩΚΕΑΝΟΣΣωκράτης.
  ΤΗΘΥΣ   ΩΚΕΑΝΟΣ

  Μου φαίνεται πώς βλέπω ότι ο Ηράκλειτος λέγει παλαιάς σοφίας, και
ακριβώς της εποχής του Κρόνου και της Ρέας, πράγματα τα οποία τα
έλεγε και ο Όμηρος.

Ερμογένης.
Πώς το εννοείς αυτό;

Σωκράτης.
Λέγει κάπου ο Ηράκλειτος ότι τα πάντα προχωρούν και τίποτε δεν
μένει στάσιμον, και παρομοιάζων τα όντα προς ρεύμα ποταμού λέγει
ότι δύο φοράς δεν είναι δυνατόν να εμβής εις τον ίδιον ποταμόν.

Ερμογένης.
Έτσι είναι.

Σωκράτης.
Και λοιπόν; νομίζεις ότι σκέπτεται διαφορετικά από τον Ηράκλειτον
εκείνος ο οποίος προγόνους των άλλων θεών τους ωνόμασε Ρέαν και
Κρόνον; Άραγε νομίζεις ότι κατά τύχην αυτός έδωκε και εις τους
δύο ονόματα ρευμάτων; Καθώς πάλιν και ο Όμηρος λέγει ότι ο
Ωκεανός είναι των θεών η γέννησις και η μήτηρ Τηθύς. Νομίζω όμως
και ο Ησίοδος. Λέγει δε κάπου και ο Ορφεύς ότι:

    Ο καλλίρροος Ωκεανός έκαμε πρώτος αρχήν του γάμου, ο οποίος
ενυμφεύθη την ομομήτριον αδελφήν του Τηθύν.

    Παρατήρησε λοιπόν ότι αυτά και μεταξύ των συμφωνούν και όλα
συμφωνούν προς την θεωρίαν του Ηρακλείτου.

Ερμογένης.
Μου φαίνεται, Σωκράτη μου, ότι λέγεις κάτι τι σπουδαίον. Όμως το
όνομα της Τηθύος δεν εννοώ τι θέλει να ειπή.

Σωκράτης.
Και όμως σχεδόν λέγει το ίδιον πράγμα, δηλαδή είναι όνομα πηγής
ολίγον μεταμορφωμένον· διότι το &διαττώμενον& και το
&διηθούμενον& είναι παρομοίωσις της πηγής. Από δε τα δύο αυτά
ονόματα έγινε το όνομα Τηθύς.

ΚΡΑΤΥΛΟΣ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Κ. ΖΑΜΠΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΕΞΗ

Τροφός Τηθύς


ΤΗΘΥΣ ΠΝ ΜΜΜ 2015

Η γιαγιά μας η Τηθύς, σύζυγος του Ωκεανού

ΤΗΘΗ, μάμμη, τίτθη ἡ βυζάστρια, τιθήνη ἡ τροφός

Liddel and Scott

Ξ Ιλιάδος 201, 302

Η Αυτοκρατορία των Ομηρικών Στοχασμών,

των Λέξεων και Σκέψεων και των Ποιητικών Κραδασμών

Αστραία, Φεβρουάριος 2015, 12