Ώραι


ΛΕΥΚΑ ΨΨ

ΟΡΙΑ  ΩΡΩΝ

Ερμογένης.
Αι ώραι, Σωκράτη μου, και ο ενιαυτός και το έτος.

Σωκράτης.
Λοιπόν το όνομα ώραι πρέπει να το προφέρωμεν με την αρχαίαν
αττικήν προφοράν, εάν επιθυμής να μάθης το ορθόν. Είναι δηλαδή
    όραι, διότι &ορίζουν& τα &όρια& εις τον χειμώνα και εις τους
    ανέμους και τους καρπούς της γης. Επειδή δε &ορίζουν&, είναι
ορθόν να ονομάζωνται όραι. Ο δε ενιαυτός και το έτος σχεδόν είναι
το ίδιον πράγμα. Δηλαδή είναι εκείνο, το οποίον τα φυτά και τα
προϊόντα τα φέρει εις φως, και &εν εαυτώ& (μέσα του) &ετάζει&
(εξετάζει). Και καθώς προηγουμένως το όνομα του Διός εδιχάσθη εις
δυο, και άλλοι μεν είδαμεν ότι τον ονομάζουν &Ζήνα&, άλλοι δε
&Δία&, ομοίως και αυτό εδώ άλλοι μεν το ονομάζουν &ενιαυτόν&,
άλλοι δε &έτος&, διότι &ετάζει& (εξετάζει). Ολόκληρος δε η
πρότασις: &το εν εαυτώ ετάζον&, ενώ είναι μία, λαμβάνει δύο
ονομασίας, ώστε σχηματίζονται δύο ονόματα, &ενιαυτός& και &έτος&
από μίαν πρότασιν.

ΚΡΑΤΥΛΟΣ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Κ. ΖΑΜΠΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΕΞΗ

Δυτικά της Λύσης


Ώρες Πύλες 2014

Δυτικά της Λύπης και της Προσμονής

Ο Νέστωρ και οι πολεμιστές της Δύσης
στην μαγική ώρα του δειλινού ανάμεσα σε δύο παράλληλους κόσμους

ονειρευτές του χώρου, την σχισμή του,

διαπερνούν και στην δεύτερη προσοχή περνούν.

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΤΑΜΟ ΗΡΙΔΑΝΟ!
ΕΥΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ, ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΜΙΔΟΣ
ΠΑΡΑΚOΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ!